Regulamin Konta Portalu Wirtualna Polska

 

Obowiązujący od dnia 2 maja 2016 r.

I.              Postanowienia wstępne.

1.     Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane przez Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł. Usługodawca udostępnia do  kontaktu:

a.     formularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://pomoc.wp.pl/formularz.html?serwis=profil 

4.     Użytkownicy Konta Portalu Wirtualna Polska mogą korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, co do których Wirtualna Polska Media S.A. wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI i VIII Regulaminu.

5.     Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

a.     prawa i obowiązki Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska;

b.     prawa i obowiązki Wirtualna Polska Media S.A. w zakresie udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska.

II.             Słownik nazw.

    Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Aliasy Adresu - oznaczają dodatkowe, indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik może się posługiwać korzystając z usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski; Alias Adresu składa się z podanego przez Użytkownika dodatkowego loginu i domeny wybranej przez Użytkownika spośród domen udostępnionych przez WPM dla danej usługi poczty elektronicznej Wirtualnej Polski.

2.     Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.

3.     Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych udostępnienie WPM do udostępnienia Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska, zawarcie pomiędzy WPM i Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, a także korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności.

4.     Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności. Hasło powinno spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta Portalu Wirtualna Polska i Formularzu zmiany Hasła (w przypadku zmiany Hasła), w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

5.     Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:

a.     dokonywanie - w zakresie, w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza;

b.     realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;

c.     korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.

6.     Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto udostępnianie przez WPM zgodnie z Regulaminem, którego posiadanie jest konieczne dla korzystania z Usług Wirtualnej Polski, które wymagają posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska.

7.     Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Portalu Wirtualna Polska, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Konta Portalu Wirtualna Polska Użytkownika i Dodatkowych Funkcjonalności. Login powinien spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta Portalu Wirtualna Polska, w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

8.     Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy Wirtualna Polska prowadzony przez WPM w domenach internetowych, do których prawa przysługują WPM, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WPM do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

9.     Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konta Portalu Wirtualna Polska.

10.   Usługi Wirtualnej Polski - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez WPM na rzecz Użytkowników, w tym za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska. Warunkiem skorzystania z Usług Wirtualnej Polski, co do których WPM wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, jest jednoczesne korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu VI i VIII Regulaminu.

11.   Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta Portalu Wirtualna Polska na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta Portalu Wirtualna Polska, jeżeli:

a.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

b.      uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub

c.       jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

12.   WPM - oznacza Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł

13.   Zablokowanie Konta Portalu Wirtualna Polska - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta Portalu Wirtualna Polska.

14.   Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WPM pod adresem internetowym http://profil.wp.pl, dotyczący w szczególności wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności.

III.             Założenie Konta Portalu Wirtualna Polska.

1.     W celu założenia i korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WPM jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WPM poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

2.     Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

a.     Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b.     dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

c.     osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;

d.     Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

e.     Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu i Aliasu Adresu, który:

                               i.        nie jest znakiem towarowym (w szczególności zastrzeżonym znakiem towarowym) lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu lub Adresu Aliasu przez Użytkownika;

                              ii.        nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Portalu Wirtualna Polska (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem WP);

                             iii.        nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;

                             iv.        nie zawiera treści naruszającej przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

f.      Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Haseł lub Aliasów Adresu należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;

g.     wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;

h.     Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska.

3.     Przesłanie do WPM wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

a.     przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;

b.     złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

c.     upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Usług Wirtualnej Polski oraz dla celów statystycznych;

d.     upoważnieniem WPM do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i Serwisu;

e.     przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych, prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

f.      zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4.     Ten sam Użytkownik może posiadać równocześnie nie więcej niż 5 (pięć) Kont Portalu Wirtualna Polska.

5.     Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WPM o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WPM informuje Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych WPM lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:

a.     zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska;

b.     Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

c.     wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;

d.     wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w punkcie III.5.b Regulaminu.

6.      Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WPM oraz od innych osób (reklamodawców współpracujących z WP):

a.     na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;

b.     na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WPM (w tym SMS);

c.     za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP.

7.      Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w punkcie III.6 Regulaminu może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska.

8.     W przypadku, gdy Użytkownik Konta Portalu Wirtualna Polska skorzysta z Usługi Wirtualnej Polski, przy której zgoda określona w punkcie III.5 Regulaminu nie jest obowiązkowa:

a.     Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych lub innych celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych;lub

b.     Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może odmówić zgody na przetwarzanie przez WPM danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych lub innych celów lub/i otrzymywania informacji handlowych, bez konsekwencji w postaci niemożności korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska (zgoda wyrażona przy zakładaniu Konta Portalu Wirtualna Polska będzie anulowana).

9.      WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WPM przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.

10.   Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia WPM do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska lub zaprzestania świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska na rzecz Użytkownika.

11.   Korzystanie przez Użytkownika z Konta Portalu Wirtualna Polska, w szczególności przesłanie do WPM wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WPM, w języku polskim, umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska określonej w Regulaminie. Konto Portalu Wirtualna Polska jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez WPM czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska.

12.   Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WPM. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WPM o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska.

13.   WPM może odmówić świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (udostępnienia Konta Portalu Wirtualna Polska), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WPM, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

14.   Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WPM. WPM jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. WPM zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

IV.            Dodatkowe Funkcjonalności.

1.     Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikom Konta Portalu Wirtualna Polska, w ramach usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska. Niezależnie od powyższego, Konto Portalu Wirtualna Polska może umożliwiać zalogowanie się do usług osób trzecich, o ile wynika to z regulaminów lub zasad osób trzecich udostępniających te usługi.

2.     WPM może udostępnić Użytkownikowi Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Konta Portalu Wirtualna Polska lub w późniejszym terminie.

3.      WPM zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

4.     WPM ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, poza Dodatkowymi Funkcjonalnościami wymienionymi w punkcie IV.6 Regulaminu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.

5.     WPM ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyń Użytkownikom. WPM poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) Dodatkowej Funkcjonalności na siedem dni przed zamknięciem Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WPM na stronie internetowej Serwisu. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim;

6.     W ramach usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM udostępnia Użytkownikowi dodatkową usługę polegającą na możliwości zamieszczenia i przechowywania w Serwisie oraz rozpowszechniania wraz z treściami wysyłanymi lub/i rozpowszechnianymi przez Użytkownika pliku elektronicznego zawierającego wizerunek Użytkownika (tzw. Awatara), w oparciu o poniższe zasady:

a.     zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostepnienie mu usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu na warunkach określonych w Regulaminie;

b.     świadczenie usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu;

c.     Awatar Użytkownika może zawierać zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika lub grafikę charakteryzującą Użytkownika; Awatar Użytkownika nie może zawierać wizerunku innych osób niż sam Użytkownik, a także grafik charakteryzujących inne osoby niż Użytkownik;

d.     Awatar Użytkownika musi spełniać warunki techniczne odnośnie formatu i rozmiaru pliku elektronicznego będącego Awatarem, określone na stronie internetowej Serwisu; Użytkownik może dokonywać zmiany Awatara z użyciem Interfejsu;

e.     Awatar Użytkownika rozpowszechniany będzie wraz z treściami wysyłanymi lub/i rozpowszechnianymi przez Użytkownika za pośrednictwem Usług Wirtualnej Polski, które udostępniają Użytkownikowi możliwość wysyłania lub/i rozpowszechniania treści wraz z Awatarem zamieszczonym przez niego w Serwisie;

f.      przez treści Użytkownika określone w podpunkcie e) powyżej rozumie się w szczególności wiadomości (listy elektroniczne) wysyłane przez Użytkownika ze Skrzynki Pocztowej Użytkownika w rozumieniu - odpowiednio - Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski oraz rozpowszechniane przez Użytkownika opinie i komentarze, przy czym WPM może uruchomić usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu w odniesieniu do wszystkich listów elektronicznych wysyłanych przez Użytkownika lub w odniesieniu do listów elektronicznych wysyłanych do niektórych adresatów, a także w odniesieniu do określonych treści rozpowszechnianych przez Użytkownika;

g.     Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu (zrezygnować z usługi) przy użyciu Interfejsu, poprzez usunięcie Awatara Użytkownika z Serwisu; w przypadku wyłączenia usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, treści, które były rozpowszechniane wraz z Awatarem Użytkownika nie będą dalej rozpowszechnianie wraz z tym Awatarem, przy czym postanowienie to nie dotyczy listów elektronicznych wysłanych już przez Użytkownika do adresatów;

h.     korzystanie przez Użytkownika z usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie Awatara Użytkownika (i zamieszczonego w nim wizerunku Użytkownika lub grafiki charakteryzującej Użytkownika), w ramach udostępnionej usługi, na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu;

i.      Awatar Użytkownika jest zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w ramach usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Użytkownika; udostępnienie przez WPM, w ramach usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Awatara Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych;

j.      WPM nie ponosi odpowiedzialności za treść Awatara Użytkownika zamieszczonego, przechowywanego i rozpowszechnianego przez Użytkownika w ramach usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu oraz za szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek rozpowszechniania Awatara przez Użytkownika;

k.     Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Awatara w zakresie umożliwiającym jego zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać w odpowiednim zakresie autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do tego Awatara w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.); zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do rozpowszechnia Awatara (w tym umożliwienia jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby) jest niczym nieograniczone;

l.      Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Awatara oraz jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby; zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Awatar Użytkownika nie narusza praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

m.    z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Awatar Użytkownika powinien spełniać następujące warunki:

                               i.        nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego;

                              ii.        nie może zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw WPM i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

                             iii.        nie może być obraźliwy, wulgarny ani posiadać charakteru pornograficznego;

                             iv.        nie może dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii;

                              v.        nie może zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług;

n.     z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu w odniesieniu do Awatara Użytkownika, WPM jest uprawniona do:

                               i.        zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Awatara Użytkownika;

                              ii.        usunięcia Awatara Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu;

o.     WPM zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Awatara Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Awatara Użytkownika; jednocześnie w zawiadomieniu, WPM wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni; w przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WPM może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem; WPM może ponadto zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem; WPM jest także uprawniona do zaprzestania świadczenia usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika w przypadku otrzymania przez WPM urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Awatara Użytkownika;

p.     w przypadku upływu czasu trwania usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu lub zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, WPM usunie Awatar Użytkownika z zasobów pamięci serwera WPM; postanowienie zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku Awatarów zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku WPM jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Awatara Użytkownika;

q.     Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WPM z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Awatara rozpowszechnianego przez Użytkownika;

V.             Prawa i obowiązki Użytkownika.

1.     WPM dołoży starań, aby korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WPM nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.

2.     Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.

3.     WPM jest uprawniona do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę WPM, innych Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska, użytkowników Usług Wirtualnej Polski, co do których WPM wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska lub innych osób), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu. Ponadto WPM przysługuje prawo do Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu Wirtualna Polska, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Wirtualnej Polski, działania hakerskie). Zablokowanie Konta Portalu Wirtualna Polska z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez WPM innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     WPM jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska na rzecz Użytkownika w przypadku:

a.     naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;

b.     jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta Portalu Wirtualna Polska przez jeden rok;

c.     działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę WPM, innych Użytkowników Konta Portalu Wirtualna Polska, użytkowników Usług Wirtualnej Polski lub innych osób przy użyciu Konta Portalu Wirtualna Polska.

5.     O ile to będzie możliwe (w tym nie naruszy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), WPM zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta Portalu Wirtualna Polska lub zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w punkcie X.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na adres Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie X.2 Regulaminu.

6.     W przypadku zaprzestania udostępniania Konta Portalu Wirtualna Polska, WPM jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.

7.     Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy postanowień właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu, Użytkownik może zamówić i korzystać z Usługi Wirtualnej Polski używając Loginu i Hasła, z których korzysta w ramach Konta Portalu Wirtualna Polska. Ponadto Użytkownik może korzystać w ramach Konta Portalu Wirtualna Polska z aktywnych Aliasów Adresów utworzonych w ramach usług poczty elektronicznej Wirtualnej Polski (w celu logowania). Ewentualne ograniczenia, wyłączenia i modyfikacje w tym zakresie określają właściwe dla Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

8.     Bez uprzedniej zgody WPM, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta Portalu Wirtualna Polska. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login lub Alias Adresu.

9.     Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Wirtualnej Polski.

10.   Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta Portalu Wirtualna Polska lub/i Dodatkowych Funkcjonalności (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w całości lub w części dotyczącej danej Dodatkowej Funkcjonalności) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

11.   WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 i IV.5 Regulaminu.

12.   Dane Użytkownika są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska. Po tym okresie WPM może przetwarzać dane Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.   Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.

14.   Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WPM, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tej usługi.

VI.            Specyfikacja Konta Portalu Wirtualna Polska.

1.     Konto Portalu Wirtualna Polska pozwala na korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, dla korzystania z których wymagane jest posiadanie Konta Portalu Wirtualna Polska (z zastrzeżeniem postanowień właściwych dla Usług Wirtualnej Polski regulaminów).

VII.           Zakres odpowiedzialności WPM.

1.     WPM jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta Portalu Wirtualna Polska, jeżeli jest to spowodowane:

a.     koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WPM dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b.     przyczynami niezależnymi od WPM (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.     WPM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WPM jest jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WPM ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WPM określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

3.     WPM nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu i Aliasu Adresu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu lub Aliasu Adresu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WPM lub przyczyn, za które WPM ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     WPM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Konta Portalu Wirtualna Polska, za korzystanie przez niego z Konta Portalu Wirtualna Polska w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5.     WPM zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.     Wyłącznym źródłem zobowiązań WPM jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WPM i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska jest miejsce, w którym WPM ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi Konta Portalu Wirtualna Polska są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WPM ma siedzibę.

8.     WPM ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WPM, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WPM i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WPM. Korzystanie z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WPM czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

9.     Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WPM, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WPM, które przysługują reklamodawcom WPM. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WPM.

VIII.          Usługi Portalu Wirtualna Polska.

1.     WPM może udostępnić Użytkownikowi Usługi Wirtualnej Polski w chwili założenia Konta Portalu Wirtualna Polska lub w późniejszym terminie.

2.     Zasady i warunki świadczenia Usług Wirtualnej Polski dostępne dla Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska określają właściwe dla tych Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

3.     W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.

4.     W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Wirtualnej Polski, zastosowanie mają postanowienia regulaminów Usług Wirtualnej Polski. Jednakże w przypadku, gdy w regulaminie Usługi Wirtualnej Polski jest mowa o logowaniu za pomocą loginu poczty elektronicznej WPM, Użytkownik będzie mógł logować się do danej Usługi Wirtualnej Polski za pomocą aktywnego Loginu Konta Portalu Wirtualna Polska lub aktywnych Aliasów Adresów.

IX.            Dodatkowe zastrzeżenia.

1.     WPM oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody.

2.     WPM w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane. Szczegółowe działania, które może podejmować WPM w celu ochrony usługi poczty elektronicznej opisane są w Polityce antyspamowej WPM dostępnej pod adresem http://poczta.wp.pl/info-antyspam-polityka.html

3.     WPM zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

4.     WPM zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia usługi Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

5.     WPM zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Konta Portalu Wirtualna Polska, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

6.     Korzystanie z Konta Portalu Wirtualna Polska wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Wirtualnej Polski zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, WPM stanowczo rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów, Aliasów Adresu i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

7.     Na stronach "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WPM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

8.     Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.

X.             Korespondencja.

1.     WPM kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

2.     WPM kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z udostępnianiem Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska.

3.     Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Konta Portalu Wirtualna Polska i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

4.     WPM nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WPM nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WPM uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.

XI.            Reklamacje.

1.     Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem Portalu Wirtualna Polska i dDodatkowymi Funkcjonalnościami na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WPM wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

2.     WPM rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WPM poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WPM o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3.     Odpowiedź na reklamacje WPM kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie X.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie X.2 Regulaminu.

XII.           Zmiany Regulaminu.

1.     Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Wirtualnej Polski w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.

2.     WPM zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. WPM zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WPM czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu. WPM może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

3.      W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Portalu Wirtualna Polska ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.     Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta Portalu Wirtualna Polska po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

5.     Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.